DE EERSTE STAP OP WEG NAAR DE BASISSCHOOL

Spelend leren bij onze kinderopvang

De kinderopvang binnen onze stichting biedt een geborgen en veilige omgeving voor kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar, waarin ze spelend leren en gestimuleerd worden.

neem contact met ons op

Investeren in jonge kinderen loont

Wij als volwassenen kunnen juist in de jonge jaren het verschil maken in de ontwikkeling van kinderen. Daarom investeren wij in de ontwikkeling van het jonge kind met onze 0-13 visie. We hebben vijf kinderopvanglocaties binnen de gemeente Gilze-Rijen, de meeste inpandig bij onze basisscholen. Binnen onze kinderopvanggroepen kunnen kinderen, op een manier die lijkt op thuis, de wereld ontdekken. Bij de peuterspeelgroep bereiden we ze spelenderwijs voor op de basisschool en in de buitenschoolse opvang kunnen ze ontspannen en hun vrije tijd doorbrengen na een schooldag.

Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan!

om je dromen waar te maken

Doorgaande ontwikkellijn

Sommige kinderen kunnen niet wachten om naar de basisschool te kunnen gaan. Voor anderen is het een heel spannend moment. Het helpt als kinderen al weten naar welke leerkracht ze gaan, in welke school en welk lokaal. Zowel voor kind en ouders is het prettig als er een soepele overgang is naar het basisonderwijs. Het is belangrijk dat het kind zich veilig voelt bij de stap naar de basisschool en goed voorbereid op de basisschool kan beginnen.

Ouderinformatie

Na registratie ontvang je van ons een mail met een link om een wachtwoord aan te maken voor de ouderlogin van KOVnet, het registratiesysteem waarmee wij werken. Na het inloggen via de link maak je zelf een wachtwoord aan, waarmee je alle volgende keren kunt inloggen. In KOVnet kun je alle eigen gegevens terugvinden, maar ook alle contracten, facturen, jaaroverzichten etc. Naast de ouderlogin van KOVnet (webversie) hebben wij ook de app van KOVnet. Deze is te downloaden via de Appstore/Playstore. De inlog via de app is dezelfde als via de ouderlogin en bevat tevens dezelfde gegevens.

Wij corresponderen voornamelijk via e-mail, dus zorg ervoor dat deze gegevens actueel zijn. Zo voorkom je dat er informatie mist. Wanneer je de app van KOVnet gebruikt dan ontvang je een melding wanneer er een nieuw bericht (e-mail) is verstuurd.

Na aanmelding/inschrijving via onze website wordt er door de administratie een plaatsingsovereenkomst/contract gemaakt, waarmee jouw peuter op de wachtlijst staat.

Zodra er een plekje voor jouw peuter beschikbaar is, neemt de administratie telefonisch contact met je op om de eventuele definitieve plaatsing te bespreken. De plaatsingsovereenkomst/het contract wordt dan vervolgens gewijzigd van wachtlijst naar definitieve plaatsing op een bepaalde groep/locatie. Je ontvangt hiervan automatisch een bericht en kunt het gewijzigde contract via de ouderlogin of app van KOVnet bekijken en bevestigen. Daarnaast ontvang je, voordat de eerste speelochtend/middag aanbreekt, van de desbetreffende locatie een persoonlijke uitnodiging voor een welkomstgesprek.

De peuterspeelgroepen werken met vaste dagdeelcombinaties en daarmee qua peuters en pedagogisch medewerkers (juffen) in vaste groepen. Is jouw peuter geplaatst in een groep, dan is overplaatsing naar een andere groep niet wenselijk. Dit om kind en groep te beschermen tegen onnodige wisselingen en de veiligheid en geborgenheid van uw peuter te waarborgen. In enkele situaties kan hiervan worden afgeweken. Dit gaat altijd in overleg met de locatieleider en/of directie.

Voor de peuterspeelgroep wordt er gestreefd peuters te plaatsen tussen de leeftijd van 2 - 2,5 jaar, er vanuit gaande dat er plaats is. Per locatie en dagdeelcombinatie kan dit verschillend zijn. De toezegging van plaatsing wordt gesorteerd op de combinatie van datum van inschrijving en leeftijd van de peuter. Indien er een plaatsje vrij komt op de speelgroep, wordt de wachtlijst doorlopen en gekeken wie als eerste in aanmerking komt voor deze plaats. Indien bijv. 2 peuters op hetzelfde moment zijn ingeschreven, komt de oudste peuter in aanmerking voor deze plaats. In bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken, bijv. door een sociaal medische indicatie vanuit het consultatiebureau, doordat een peuter niet tijdig kon worden ingeschreven door verhuizing of n.a.v. de toewijzing van VVE. Dit wordt beoordeeld door de administratie in samenspraak met de IB-er van stichting Muzerij. In verband met privacy weiden wij nooit uit over de beoordeling van deze voorrang van plaatsing.

Na aanmelding via onze website neemt een medewerker van de locatie telefonisch contact met je op om de plaatsingsmogelijkheden op het kinderdagverblijf of de BSO te bespreken. Na overeenstemming zal jouw zoon/dochter door de administratie worden ingeschreven en wordt er een plaatsingsovereenkomst/contract gemaakt. Je ontvangt hiervan automatisch een bericht en kunt deze overeenkomst via de ouderlogin of app van KOVnet bekijken en bevestigen. Plaatsing kan ook betekenen plaatsing op de wachtlijst. Dit is uiteraard in de overeenkomst te lezen.

Zodra jouw kind vier jaar wordt, zal hij/zij automatisch worden afgemeld bij de peuterspeelgroep en/of kinderdagverblijf (de einddatum vindt je op de plaatsingsovereenkomst). De automatische incasso stopt dan uiteraard ook*. Het afscheid op de peuterspeelgroep en/of kinderdagverblijf en de stap naar de basisschool wordt natuurlijk passend gevierd. Je kunt hiervoor enkele weken voor het afscheid afspraken maken met de pedagogisch medewerkers. Voor de BSO-contracten geldt dat deze normaliter eindigen op de dag voordat hij/zij 13 jaar wordt. De einddatum kan uiteraard worden aangepast. Houd hierbij rekening met de maand opzegtermijn.

* betalingsachterstanden dienen uiteraard alsnog te worden voldaan, zie Algemene Voorwaarden en Leveringsvoorwaarden.

Overgang naar buitenschoolse opvang (BSO)
Indien jouw kind doorgaat naar een van onze BSO-locaties wordt er een BSO-contract opgemaakt en zal uw kind worden overgedragen naar de collega’s van de BSO. Omdat de dagopvang, peuterspeelgroep en BSO veel met elkaar samenwerken is de overgang naar de BSO heel natuurlijk en kent de BSO-medewerker uw kind al.

Naar school
Vanaf hun 4e jaar gaan kinderen naar de basisschool: uitzonderingen daargelaten. Binnen onze gemeente heb je de keuze uit 9 verschillende basisscholen. In januari t/m maart worden er open dagen/avonden georganiseerd, zodat je je goed kunt laten informeren voordat je een keuze maakt. De data van de open dagen/avonden worden door de scholen bekend gemaakt via het weekblad Gilze-Rijen en posters op verschillende plaatsen binnen de gemeente. Muzerij & Nuwelijn werkt samen met alle basisscholen binnen de gemeente maar met de 6 scholen van stichting Nuwelijn is er een directe samenwerking omdat we binnen hetzelfde bestuur opereren. Onze locaties zijn, op één na, allen gehuisvest in een school van Muzerij & Nuwelijn. Alleen onze peuterspeelgroep Pinokkio in Gilze is gehuisvest in cultureel centrum De Schakel.

Tussentijds afmelden.
Wil je jullie kind tussentijds afmelden (verhuizing, overstap naar andere opvang, etc….) dan kun je dit doen door een e-mail te sturen naar: administratie@muzerij.nl ,vóór de automatische uitschrijving op de einddatum van de plaatsingsovereenkomst.

Wij hanteren hierbij een opzegtermijn van minimaal 1 maand. Graag bij afmelding de reden vermelden, zodat wij dit, waar nodig, kunnen meenemen in het optimaliseren van onze dienstverlening.

Wanneer je afwijkt van de opzegtermijn moet je er rekening mee houden dat de volledige maand nog wordt doorberekend.

Aanbod en kosten
Voor tarieven en informatie verwijzen wij naar deze bijlage met daarin ons dienstenaanbod en tarieven. De betaling van de ouderbijdrage gaat per automatische incasso naar IBAN nummer: NL09 RABO 0170 284 654. Door het bevestigen/ondertekenen van de plaatsingsovereenkomst ga je akkoord met de Algemene -en Leveringsvoorwaarden en geef je de stichting een machtiging om elke maand de verschuldigde ouderbijdrage middels een automatische incasso af te schrijven. Zodra een automatisch incasso niet kan worden verwerkt (bijv. door een blokkade of onvoldoende saldo) ontvangt de ouder een betalingsherinnering en wordt hij/zij verzocht het openstaande bedrag handmatig aan ons over te maken. Bij het niet voldoen van de facturen zullen we handelen zoals omschreven in onze.

Peuterspeelgroep
Anders dan bij een kinderdagverblijf en BSO is het bij een peuterspeelgroep niet vanzelfsprekend dat beide ouders werkzaam zijn. Dit betekent dat ouders, financieel gezien, in 2 groepen worden verdeeld. In grote lijnen komt het erop neer dat wanneer beide ouders werkzaam zijn, zij recht op kinderopvangtoeslag en aan ons een vast bedrag (KOT-tarief) per maand betalen. Hiervan ontvangen zij dus maandelijks, mits de kinderopvangtoeslag is aangevraagd, een deel terug via de belastingdienst.
Als een van beide of beide ouders niet werken hebben zij geen recht op kinderopvangtoeslag en komen zij op het gemeentetarief (GT-tarief).
Aanvullende informatie over dit onderwerp kun je in het volgende kopje lezen.

Lage inkomens
Als het financieel lastig is om jullie kind deel te laten nemen aan de peuterspeelgroep, dan kan de gemeente hierin misschien iets voor jullie betekenen in de vorm van Bijzondere Bijstand. Je kunt hiervoor terecht op de site van de gemeente www.gilzerijen.nl of bij onze administratie.

KINDEROPVANGTOESLAG (KOT-tarief)
Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van geregistreerde opvang. Je betaalt aan ons de ouderbijdrage en een deel daarvan ontvang je via de kinderopvangtoeslag terug (beiden als voorschot op de komende maand en mits u de kinderopvangtoeslag heeft aangevraagd).

Al onze locaties zijn geregistreerd en hebben dus een LRK-nummer wat je nodig hebt om deze kinderopvangtoeslag aan te vragen.

Dit moet je z.s.m. na definitieve plaatsing van je kind aanvragen bij de Belastingdienst via www.belastingdienst.nl/toeslagen (hiervoor heb je je DigiD nodig). Dit kan tot 3 maanden nadat de opvang is gestart.

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is o.a. afhankelijk van jouw jaarinkomen en dat van je eventuele partner, het soort opvang, het aantal uren dat je kind naar de opvang gaat en het uurtarief van de opvangorganisatie. Verandert hier iets in? Dan heeft dit waarschijnlijk invloed op de hoogte van je toeslag. Check gegevens daarom regelmatig en geef wijzigingen direct door. Zo ontvang je waar je recht op hebt. Niet te veel en niet te weinig.

Er zijn een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen voor het krijgen van deze kinderopvangtoeslag. Één daarvan is dat jij én je partner werken of een opleiding of traject naar werk volgen. Voor overige voorwaarden, vragen, tips en informatie verwijzen wij je naar de website van de belastingdienst (www.belastingdienst.nl/toeslagen). Daarnaast ontvang je in onze welkomstmap documentatie m.b.t. de kinderopvangtoeslag.

GEMEENTETARIEF (GT-tarief)
Bij de peuterspeelgroepen hanteren wij naast het kinderopvangtoeslag tarief (KOT) tevens het gemeentetarief (GT). Anders dan bij een kinderdagverblijf en BSO is het bij een peuterspeelgroep niet vanzelfsprekend dat beide ouders werkzaam zijn.

Wanneer een van beide ouders of beide ouders niet werken hebben zij geen recht op kinderopvangtoeslag. In dat geval betaal je het gemeentetarief. Op basis van het gezamenlijk jaarinkomen wordt bepaald in welke inkomensgroep u wordt ingedeeld. Zie de betreffende inkomenstabel op de achterzijde van dit document.

De hoogte van het jaarinkomen wordt aangetoond door het aanleveren van een inkomensverklaring, welke met DigiD via de website van de belastingdienst is te downloaden. Je kunt dit doen door in de witte zoekbalk op www.belastingdienst.nl, "inkomensverklaring" in te toetsen en vervolgens de stappen te volgen. Ook is het mogelijk deze inkomensverklaring telefonisch (0800-0543) op te vragen zodat zij de betreffende verklaring per post kunnen verzenden. Daarnaast bevestig je, met het invullen en ondertekenen van een verklaring, dat je geen recht hebt op kinderopvangtoeslag.

Rekentool Belastingdienst
Klik hier om een proefberekening te maken.
De gegevens (uurtarief, aantal uren, LRK(P)-nummer) voor het aanvragen van de kinderopvangtoeslag vind je op onze plaatsingsovereenkomst. Het betreffende LRK(P)-nummer staat linksonder op het contract en op deze website bij de desbetreffende locatie.

Muzerij & Nuwelijn hecht grote waarde aan ouderbetrokkenheid. We vinden het belangrijk dat ouders mee kunnen denken en de mogelijkheid hebben te adviseren. Vanaf 2016 is er bij de locaties van Muzerij & Nuwelijn een lokale oudercommissie actief. Een lokale oudercommissie bestaat uit een aantal ouders van de geplaatste kinderen per locatie. Zij behartigen de belangen van alle ouders van desbetreffende locatie. De belangrijkste taak van de lokale oudercommissie is om de kwaliteit te bewaken en te bevorderen, door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de locatieleider/directie. Hiervoor zijn adviesrechten vastgelegd in de Wet Kinderopvang. De taken en verantwoordelijkheden van de lokale oudercommissie zijn vastgelegd in een algemeen reglement en het huishoudelijk reglement.

De lokale oudercommissie komt ongeveer 3 tot 4  keer per schooljaar bij elkaar voor een overleg. Bij deze bijeenkomsten is de locatieleider van de desbetreffende locatie aanwezig. De taak van de locatieleider is die van toehoorder en adviseur. De locatieleider is geen lid van de oudercommissie.

Daarnaast is er een klankbordgroep oudercommissies ingericht waarin met de verschillende oudercommissies de overkoepelende zaken worden besproken. De klankbordgroep oudercommissie komt 1 tot 2 keer per jaar bij elkaar, maar waar nodig vaker. In de klankbordgroep oudercommissie neemt van elke lokale oudercommissie één afgevaardigde deel. De klankbordgroep oudercommissie wordt hoofdzakelijk betrokken bij overkoepelende zaken van de stichting zoals beleidsveranderingen, kwaliteit etc. Hierbij is de directeur van Muzerij & Nuwelijn de voorzitter.

Oudercommissieleden praten met elkaar over o.a. het pedagogisch beleidsplan, de prijs/ouderbijdragen, eventuele aanpassingen van openingstijden, eventuele herinrichting van de buitenspeelruimte, de omgang van de pedagogisch medewerkers met ouders/verzorgers, hoe er met klachten wordt omgegaan door de organisatie, maar zijn zeker ook betrokken bij activiteiten zoals het organiseren van bijvoorbeeld Sint- en kerstfeest of andere vieringen, ouderavonden, een sponsorloop, of andere activiteiten. Elke oudercommissie kiest ten minste een voorzitter en een secretaris.

De oudercommissie:

 • overlegt met de locatieleider of directeur
 • adviseert gevraagd en ongevraagd de directie of het bestuur
 • bevordert goede en heldere informatie aan ouders
 • onderhoudt contacten met andere ouders
 • bevordert de betrokkenheid van ouders bij de locatie, voorbeeld door ouderavonden of activiteiten voor kinderen mee te helpen organiseren
 • fungeert als aanspreekpunt voor ouders en informeert hen zo nodig over de klachtenprocedure


Muzerij & Nuwelijn is altijd op zoek naar ouders die:

 • mee willen denken en praten de kwaliteit van de diensten van stichting Muzerij positief willen beïnvloeden
 • willen samenwerken met andere ouders in een oudercommissie
 • hun deskundigheid in willen zetten voor de locatie
 • ongeveer 3 tot 4 keer per schooljaar bereid zijn tijd vrij te maken voor het lokale oudercommissie-overleg (in de avonduren)
 • minimaal 2 jaar lid van de oudercommissie willen zijn


NOOT: op dit moment (maart 2022) is er geen oudercommissie actief op de locatie 't Peuterbos. Wij blijven ons best doen een oudercommissie samen te stellen. Indien nodig maken we op deze locatie gebruik van alternatieve ouderraadpleging via mail of telefonische spreekuren.
Enthousiast en wil je in de oudercommissie bij jouw locatie? Laat het de locatieleiding en/of oudercommissie weten of mail rechtstreeks naar de oudercommissie. De mailadressen van de verschillende locaties staan hieronder vermeld.

oc.pinokkio@muzerij.nl
oc.harlekijn@muzerij.nl
oc.vlindertje@muzerij.nl
oc.pinkeltje@muzerij.nl

Voor- en Vroegschoolse Educatie.
VVE wordt onderverdeeld in voorschoolse -en vroegschoolse educatie. Voorschoolse educatie is bestemd voor peuters van 2 tot 4 jaar. En vroegschoolse educatie is bestemd voor kleuters op de basisschool. Alle peuterspeelgroepen van Muzerij & Nuwelijn bieden voorschoolse educatie (VVE) aan.

VVE richt zich op alle ontwikkelingsgebieden van het kind.

Om VVE aan te kunnen bieden moet je gebruik maken van een erkend programma. Muzerij & Nuwelijn werkt op alle groepen met het voorschools educatief programma UK & PUK ondersteund door De Taallijn. Met UK & PUK wordt voldaan aan de eisen voor kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) Over de betreffende programma's  kunt u meer lezen op de aparte hoofdstukken op de ze site.

Alle pedagogisch medewerkers die op een VVE locatie werken zijn gecertificeerd.

Naast het gebruik van een VVE programma is het belangrijk dat er een kindvolgsysteem wordt gehanteerd en er een zorgstructuur is vastgelegd zodat het totaalaanbod voor het bieden van een kansrijke omgeving voor kinderen kloppend is. Over de Zorgstructuur en het kindvolgsysteem is meer te lezen onder de betreffende hoofdstukken op deze site.

Naast een programma en een kindvolgsyteem is er de mogelijkheid dat kinderen met een ontwikkelingsachterstand extra dagdelen naar de peuterspeelgroep kunnen komen zie VVE plaatsingsprocedure.  

UK en PUK
UK & PUK is een VVE-programma met activiteiten voor kinderen van 2 tot 4 jaar, in alle groepen. De activiteiten zijn flexibel en sluiten aan bij het normale dagdeelritme. Spelen is ontdekken, spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in UK & PUK. PUK leert peuters nieuwe vaardigheden door actief bezig te zijn en lekker te spelen!

De organisatie van UK & PUK is flexibel en compact. Het programma bestaat uit thema’s met daarin diverse en afwisselende activiteiten. De kinderen worden begeleidt in een grote groep, in kleine groepjes of individueel. De activiteiten worden verspreid over diverse weken, ouders krijgen hiervan bericht vanuit de locatie.UK & PUK werkt veel met kleine groepsactiviteiten. En dat is een bewuste keuze. Leren is een proces dat kinderen pas onder de knie krijgen in interactie met elkaar. Die interactie is in een kleine groep makkelijker dan in een grote groep. De pedagogisch medewerkers zijn bekend met het werken in kleine groepen.

De UK & PUK methode gebruikt ook vooral dagelijkse routines (zoals samen drinken of buiten spelen) als vertrekpunt voor speelse activiteiten. Daarmee worden dagelijkse routines omgebogen tot leersituaties. Om dit te realiseren vraagt UK & PUK een actieve rol van de pedagogisch medewerker. Alleen dan kun je bij de activiteiten kansen grijpen en creëren.

PUK
Handpop Puk is het speelkameraadje van kinderen. In de meeste activiteiten speelt hij een rol. Puk maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. Hij heeft nieuwe schoenen of is verkouden. Puk biedt troost en is het vriendje bij wie peuters zich veilig voelen. Puk is het vriendje in de groep om kinderen bij een activiteit te betrekken.

De Taallijn
De Taallijn is een taalstimuleringsprogramma waarbij jonge kinderen (2-6 jaar) op een speelse manier ervaring opdoen met talige activiteiten. De Taallijn is geen losstaand VVE-programma, maar is een aanvullend programma op VVE-programma’s.

Het gebruik van de methode Taallijn in combinatie met een programma voor Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van de expressieve woordenschat bij kleuters. Kinderen actief betrekken bij taalactiviteiten, praten over taal en regelmatig interactief voorlezen uit een prentenboek, blijkt een goede manier om de taalvaardigheid te vergroten. De Taallijn geeft extra impulsen aan taalstimulering in de groepen. Taallijn is interactief voorlezen en is als volgt opgebouwd;

 • De introductie van het verhaal in een kleine groep met behulp van materialen. (vertelkoffer, vertel kleed….)
 • Praten over het boek/onderwerp.
 • Het voorlezen en vertellen in de kleine groep en in de grote groep.
 • Het ingaan op het verhaaldoorgaan op het thema met andere boekenuitvoering van taalstimulerende verwerkingsactiviteiten.


Muzerij werkt al met de Taallijn vanaf 2005. Prentenboeken en verhalen interactief voorlezen zit verweven in alles wat we aanbieden.

VVE plaatsingsprocedureExtra dagdelen
Om extra ondersteuning te bieden is het belangrijk dat daar ook tijd voor is. Alle kinderen die de peuterspeelgroep bezoeken en in aanmerking komen voor extra zorg, krijgen daarom extra dagdelen. Dus mogen zij twee dagdelen extra komen, welke door de gemeente worden gefinancierd. De dagdelen worden zo gepland (indien de bezetting dit toelaat) dat er voor het kind altijd een vaste pedagogisch medewerker aanwezig is. Wanneer de vraag om VVE vanuit de peuterspeelgroep komt, dient de intern begeleider bij het consultatiebureau een verzoek in voor extra dagdelen. Deze dient te zijn voorzien van een handtekening van één van de ouders. Andersom kan het ook zijn dat er vanuit het consultatiebureau een verzoek ligt tot het bieden van extra dagdelen. Doordat de VVE-kinderen twee extra dagdelen komen, hebben zij profijt van de herhaling van het aangeboden programma.

In beeld bij intern begeleider (IB-er)
Wanneer een kind in aanmerking komt voor extra zorg, komt hij/zij ook bij de IB-er in beeld. Samen met de mentor van het kind kijkt zij naar wat de zorgen omtrent de ontwikkeling zijn en welke actie er ondernomen dient te worden. De intern begeleider onderneemt actie waar nodig, ondersteunt, stuurt en is verantwoordelijk voor de afspraken binnen de gehele zorgstructuur. Esther Timmermans-Verheijden is de IB-er.

Muzerij & Nuwelijn hanteert een zorgstructuur. Met het opstellen van de zorgstructuur geven we een beeld hoe om te gaan met zorg rondom het jonge kind.

Onder kind in de zorg verstaan we kinderen die in hun ontwikkeling geremd of bedreigd worden door eigen aanleg, gezinsfactoren, omgevingsfactoren of een combinatie hiervan.

Het zorgprotocol biedt helderheid in de taakverdeling en hoe te handelen en om te gaan met zorgkinderen. Muzerij & Nuwelijn hanteert ook een protocol Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (wettelijk verplicht). De Meldcode bevat een stappenplan welke wordt gevolgd wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling.

Een belangrijk onderdeel van de kwaliteit binnen de zorgstructuur is het volgen van het kind volgens het volgsysteem KIJK!. We observeren alle ontwikkelingsgebieden, signaleren en registreren. De ontwikkelingslijnen van het kind worden duidelijk zichtbaar. Het doel daarvan is een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van het kind. We kunnen eventuele problemen en stagnaties in de ontwikkeling vroegtijdig signaleren, de ontwikkeling verder stimuleren en bepalen of er andere ondersteuningsbehoeften zijn. Binnen Muzerij & Nuwelijn werken we in alle groepen met het voorschools educatief programma UK & PUK en Taallijn. Met UK & PUK wordt voldaan aan de eisen voor kwaliteit van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Voor meer informatie over VVE zie tabblad VVE.

Met ingang van het schooljaar 2011-2012 heeft Muzerij & Nuwelijn een intern begeleider in dienst. Binnen de kinderopvang/peuterspeelzaalwerk was dit tot twee jaar terug nog bij weinig organisaties ingericht. Wij hebben hier inmiddels al jaren ervaring mee en werken hierin nauw samen met de intern begeleider van de basisscholen.

De ib-er komt in beeld wanneer de pedagogisch medewerker en/of ouder zich zorgen maakt om een kind. De intern begeleider is o.a. verantwoordelijk voor het coördineren van de gehele zorgstructuur. Hierbij kun je o.a. denken aan het observeren van het kind, het plannen van zorgoverleg, het maken van een plan van aanpak, dossiervorming, het opmaken van een individueel plan. Maar ook taken als het voeren van oudergesprekken, het inzetten van externe hulpverlening, samenwerken met externe hulpverlening zoals GGD en MEE en zorgdragen voor een doorgaande lijn met de basisschool. Dit uiteraard in afstemming en samen met ouders.

Voor vragen kun je altijd contact opnemen met onze intern begeleider, Esther Verheijden.

Esther Timmermans-Verheijden, interne begeleider (IB).
06-18 34 90 55
ibmuzerij@muzerij.nl

Het pedagogisch educatief beleidsplan beschrijft de pedagogische doelen binnen Muzerij & Nuwelijn. Deze zijn zowel voor de kinderopvang, peuterspeelgroepen en buitenschoolse opvang geformuleerd. Met dit pedagogisch educatief beleidsplan als vertrekpunt zijn er per locatie en/of opvangvorm werkplannen beschreven. Het pedagogisch educatief beleid en de werkplannen liggen ter inzage op de locatie en zijn opvraagbaar bij de locatieleiding.

Ons uitgangspunt is kwalitatief goede en professionele opvang en begeleiding bieden aan kinderen in de leeftijd van 3 maanden tot 13 jaar. Dit wordt op alle groepen bereikt door de inzet van enthousiaste professionele beroepskrachten die passie hebben voor het werken met kinderen. In het pedagogisch educatief beleid, is uitgewerkt hoe Muzerij & Nuwelijn pedagogische educatieve doelen in de praktijk brengt.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zelf de wereld om hen heen kunnen ontdekken. Onze pedagogisch medewerkers weten dat een kind vooral leert als het uitgedaagd wordt en betrokken is.

Muzerij & Nuwelijn streeft ernaar voor ieder kind een prettige en sfeervolle omgeving te scheppen waarin het kind zichzelf kan en mag zijn, zich veilig en vertrouwd voelt, uitgedaagd en gestimuleerd wordt. En bij vertraging of voorsprong in welk opzicht dan ook hulp en aandacht krijgt, zodat het op een eigen tempo kan ontwikkelen. Elk kind is uniek, kinderen zijn puur en onbevangen en vanuit zichzelf gemotiveerd om te groeien. We vinden het belangrijk dat het kind besef krijgt van eigen kunnen en eigen talenten kan ontdekken en ontplooien, binnen een veilig en vertrouwde omgeving.

Kwaliteit van het pedagogisch en educatief handelen
Wij staan voor kwaliteit en betrokkenheid, naar ouders, kinderen en medewerkers. Spelend leren is daarbij het belangrijkste uitgangspunt van onze organisatie. Binnen de peuterspeelgroepen en het kinderdagverblijf werken we daarvoor met thema’s die dicht bij het kind staan. De pedagogisch medewerkers bieden activiteiten aan die, vanuit een professionele kennis en houding, ontwikkelingskansen en ontwikkelingsmomenten bieden. Elk kind krijgt ruimte om mee te gaan in het aangeboden programma. Bij de buitenschoolse opvang ligt de nadruk meer op het pedagogisch handelen dan op het educatieve aspect. Dit omdat de kinderen op school al de hele dag met het educatieve stuk bezig zijn geweest. We vinden dat de tijd op de buitenschoolse opvang, vrije tijd moet zijn.

Het pedagogisch klimaat
Op de groepen wordt op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan; er is respect voor de autonomie van de kinderen, binnen de gestelde grenzen. Er wordt structuur geboden, zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen. Dat gevoel is de belangrijkste basis om tot welke ontwikkeling dan ook te komen.

Het educatieve klimaat
Naast het pedagogisch handelen zijn we bewust bezig met educatief handelen. Voor de kinderen is dit spelend leren. We richten alles zo in dat kinderen tijdens verschillende spel- en speelvormen iets leren. Of dit nu tijdens een georganiseerde activiteit is of vrij spel. Er wordt ontwikkelingsmateriaal aangeboden en gewerkt met kleine groepjes. In de grote groep leren kinderen spelenderwijs de vaardigheden die je nodig hebt om in een (grotere) groep te kunnen functioneren, zoals naar elkaar luisteren, zelf iets in een grote groep vertellen en samenwerken. De pedagogisch medewerkers sluiten regelmatig aan tijdens het vrij spel, om het spel te kunnen verbreden of verdiepen. En door het stimuleren van onderlinge interacties, krijgen kinderen de kans om initiatief te nemen, dingen op te lossen en taal te gebruiken op een andere manier dan tijdens interacties met volwassenen. Om de ontwikkeling van kinderen in interacties met andere kinderen te ondersteunen en te versterken is de rol van de pedagogisch professional van groot belang.
Dit doen we zowel op de kinderdagopvang, peuterspeelgroep als op de buitenschoolse opvang. Met het enige verschil dat op de kinderdagopvang en de buitenschoolse opvang meer het ritme van thuis wordt gehanteerd en op de peuterspeelgroepen meer de nadruk ligt op het spelend leren door een wat meer voorschools karakter. Er wordt ontwikkelingsmateriaal aangeboden, wat past bij de ontwikkeling van het kind.

Elk kind is uniek en doorloopt zijn eigen weg. Ieder kind volgt zijn eigen tempo en we vinden het belangrijk om hier zo goed mogelijk op aan te sluiten. De pedagogisch medewerkers proberen zoveel mogelijk ontwikkelingskansen te creëren voor de gehele groep maar ook voor het individuele kind. Binnen Muzerij & Nuwelijn maken we gebruik van het kindvolgsysteem KIJK!. Zicht krijgen op de ontwikkeling van kinderen begint bij goed observeren.
KIJK! is een praktisch hulpmiddel voor het observeren, signaleren en registreren van de ontwikkeling van het jonge kind. De totale ontwikkeling van het kind wordt in beeld en in kaart gebracht. Goed observeren en tijdig signaleren is belangrijk om eventuele achterstanden of voorsprong in de ontwikkeling duidelijk te krijgen en hier adequaat op in te kunnen spelen. Met behulp van KIJK! krijgen we een compleet beeld van de ontwikkeling van het kind. Zicht hebben op de ontwikkeling van het jonge kind is een voorwaarde om hen goed te kunnen ondersteunen. De totale ontwikkeling is onderverdeeld in verschillende ontwikkelingsgebieden:

Spraak/Taalontwikkeling
Sociale-emotionele ontwikkeling
- Het omgaan met zichzelf en het omgaan met anderen en ervaren hoe het eigen gedrag van invloed kan zijn op de relatie met anderen.
Spelontwikkeling - alleen, samen, in een groep, rollenspel, ontdekken...
Cognitieve ontwikkeling - begrip, het leren puzzelen, combineren en sorteren...
Ontluikende gecijferdheid - het leren tellen, leren meten en de oriëntatie in ruimte en tijd...
Ontluikende geletterdheid - het betrokken zijn bij allerlei activiteiten waarbij gesproken en geschreven taal een rol spelen….
Motorische ontwikkeling - er is aandacht voor het ontwikkelen van grove en fijne motoriek en de tekenontwikkeling.

Het Stimuleren van zelfredzaamheid, zelfstandigheid, zelf doen, hulp vragen...

Gedurende de gehele periode dat kinderen bij ons op de locaties aanwezig zijn, worden observatiegegevens van de hierboven genoemde ontwikkelingsgebieden genoteerd door de pedagogisch medewerkers. Gegevens uit de observaties worden genoteerd op ontwikkelingslijnen waarin de fase van de ontwikkeling van het kind zichtbaar wordt.
Binnen de peuterspeelgroepen hanteren we 2 registratiemomenten van ieder kind individueel, namelijk rond de 3e verjaardag en rond de 4e verjaardag van het kind. Voor kinderen op het kinderdagverblijf beginnen de observaties en registraties natuurlijk eerder.We bespreken samen met ouder(s) de KIJK!-lijnen van hun kind.  Wanneer er zorgen zijn rondom de ontwikkeling van het kind, wordt dit uiteraard eerst besproken met ouder(s). Hiervoor hanteren we de zorgstructuur. Wanneer het kind 4 jaar wordt, zal er een digitale overdracht worden opgemaakt en na overleg met ouder(s) naar de toekomstige basisschool worden gestuurd. Hierin zullen bovenstaande ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Op het moment dat een kind tijdens de peuterspeelgroepperiode of op het kinderdagverblijf extra zorg heeft aangeboden gekregen (VVE), zal het kind naast de digitale overdracht ook mondeling, bij voorkeur samen met ouders, worden overgedragen. Op deze manier is de doorgaande lijn van het kind gegarandeerd.

Sommige kinderen kunnen niet wachten om naar de basisschool te kunnen gaan. Voor anderen is het een heel spannend moment. Het helpt enorm als kinderen al weten naar welke leerkracht ze gaan in welke school en welk lokaal. Zowel voor kind en ouders is het prettig als er een soepele overgang is naar het basisonderwijs. Het is belangrijk dat het kind zich veilig voelt bij de stap naar de basisschool en goed voorbereid op de basisschool kan beginnen.

Daarom werken we binnen Muzerij & Nuwelijn intensief aan een goede doorgaande lijn met de toekomstige basisschool van het kind. Herkenbaarheid is belangrijk. Zowel voor ouders als kind is het prettig als zij een goede overgang van hun kind naar de basisschool ervaren en al kunnen starten met de opbouw van een band met de leerkracht door een kennismaking en wenperiode.

We maken, waar mogelijk, afspraken voor gezamenlijke activiteiten in een afgesproken thema. Voor het kind kan op deze manier de “grote school” als minder spannend ervaren worden.

Muzerij & Nuwelijn vindt het belangrijk dat er een goede samenwerking is met de basisscholen. We vinden het prettig dat er in een open en vertrouwde sfeer met elkaar gesproken kan worden en dat er op een fijne manier met elkaar gewerkt kan worden.

We zoeken in het kader van de doorgaande lijn naar de verbinding met elkaar. We zorgen voor afstemming met de basisscholen. Ook als dit geen scholen zijn van Nuwelijn.

Het kan echter wel een voordeel zijn dat de meeste groepen gehuisvest zijn in een basisschool. Daarnaast zijn de meeste scholen waar onze locaties inpandig zijn onderdeel van Muzerij & Nuwelijn. Het contact, de samenwerking en afstemming met elkaar is daardoor wel makkelijk en vanzelfsprekend.

Zowel de intern-begeleider als de pedagogisch medewerkers dragen zorg voor deze verbinding en samenwerking zodat het kind een goed start kan maken op de basisschool naar keuze.

Muzerij & Nuwelijn voldoet aan de beleidsregels "Kwaliteit kinderopvang en peuterspeelgroepen" en alle locaties zijn opgenomen in het landelijk register(LRKP).

Daarnaast voldoen alle locaties aan de Wet Innovatie en kwaliteit kinderopvang (IKK). Deze stelt de ontwikkeling van het kind centraal. De kwaliteitseisen richten zich vooral op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind, maar ook op het signaleren en bijsturen als de ontwikkeling niet optimaal is.

Jaarlijks vindt er een GGD inspectie plaats.

Overige verschillende procedures en beleidsafspraken zijn in een kwaliteit en controle cyclus opgenomen en worden zoveel mogelijk in overeenstemming met de procedures afgestemd.

Enkele van onze procedures en protocollen zijn terug te vinden op onze site zoals:

- Algemene Voorwaarden en Leveringsvoorwaarden
- Privacy
- Klachten
- GGD
- Omgaan met zieke kinderen
- Ruildagen
- Vaccinaties

Het pedagogisch educatief beleid en VVE-beleid zijn terug te vinden onder het tabblad inhoudelijke informatie.

Mochten hier of over andere zaken vragen zijn kun je contact opnemen met directie, administratie of de locatieleiders. Onder het tabblad "contact" vind je de betreffende contactgegevens.

Voor overeenkomsten met Muzerij & Nuwelijn zijn de Algemene Voorwaarden van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang van toepassing (2017).

Als aanvulling op deze Algemene Voorwaarden heeft Muzerij & Nuwelijn Leveringsvoorwaarden opgesteld. In deze leveringsvoorwaarden staan de afwijkingen of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden die specifiek van toepassing zijn op Muzerij & Nuwelijn. De Algemene Voorwaarden en Leveringsvoorwaarden zijn op de website terug te vinden. Voor ingeschreven kinderen zijn deze door ouders in te zien binnen hun ouderlogin en app van KOVnet.

Beide documenten vind je op de downloads pagina.

Kinderopvang is mensenwerk. En waar mensen werken kan iets mis gaan. Dit kan leiden tot ontevredenheid en soms in klachten.
Het is goed te weten welke klachtenprocedure Muzerij & Nuwelijn hanteert.

Bij onvrede kun je, bij voorkeur, contact zoeken met de direct betrokkene. Wees openhartig over de ontevredenheid. Meestal is er sprake van een misverstand en kan de betreffende medewerker naar tevredenheid uitleg geven. Dan biedt een gesprek al voldoende uitkomst.

Indien dit niet of onvoldoende tot een oplossing leidt, kun je je ook richten tot de locatieleider en/of directie van onze organisatie:

Chantal Gulickx, directeur stichting Muzerij
directie@muzerij.nl of 06-43 00 48 34

of

Mayke van Krevel, directeur/bestuurder van stichting Nuwelijn en stichting Muzerij bestuur@muzerij.nl

Gaat je voorkeur uit naar een onafhankelijke partij of ben je niet tevreden met de beslissing die de directie heeft genomen, dan kun je je richten tot de geschillencommissie: link naar geschillencommissie

Op de downloads pagina vind je de certificaten van geen geschil per locatie.

Mag uw zoon/dochter komen als hij/zij "ziek" is?

Muzerij & Nuwelijn besteedt aandacht aan het welzijn van de kinderen. De pedagogische medewerkers stellen de gezondheid van alle kinderen voorop en dit kan soms betekenen dat uw zieke kind niet kan komen of mag blijven. We hebben hier heldere regels voor die zijn omschreven in bijgevoegd protocol. De pedagogische medewerkers overleggen uiteraard ook altijd met de ouders.

Indien een kind ziek is en niet naar de kinderopvang locatie / peuterspeelgroep of BSO komt geef dit dan rechtstreeks door aan de betreffende locatie. Met betrekking tot de huidige situatie rond het coronavirus (COVID-19) volgen wij de richtlijnen van het RIVM en verwijzen wij u voor vragen en/of informatie naar de betreffende website https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19

Alle locaties van Muzerij & Nuwelijn voldoen aan de beleidsregels 'kwaliteit kinderopvang en peutergroepen' en zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). In het kader van deze kwaliteitsregels worden alle locaties jaarlijks gecontroleerd door de toezichthouder (GGD inspecteur).

In de Wet kinderopvang staat dat een houder van een kindcentrum verantwoorde kinderopvang dient aan te bieden. Dit betekent, opvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

De toezichthouder kijkt, toetst en beoordeelt: draagt de kinderopvang bij aan de persoonlijke en sociale ontwikkeling van het kind? Hoe is de veiligheid van de kinderen gewaarborgd? En hoe is het gesteld met de binnen- en buitenruimtes? Bij overtredingen adviseert de toezichthouder de gemeente al dan niet in te grijpen.

Alle inspectierapporten, met daarin de beoordeling van de GGD, zijn openbaar en staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Hier staat per kinderopvanglocatie een samenvatting van de inspectieresultaten. De inspectierapporten zijn onderaan de pagina's van de locaties op deze website te vinden en op onze downloads pagina.

Binnen onze kinderopvangorganisatie hebben wij o.a. te maken met zeer jonge kinderen. Deze kinderen zijn kwetsbaar en hun immuunsysteem is nog niet volledig ontwikkeld. Hierdoor zijn zij extra vatbaar en kunnen (infectie)ziektes ernstige gevolgen hebben. In 2020 hebben we daarom besloten om niet gevaccineerde kinderen niet toe te laten op onze locaties. Dit gaat om nieuwe aanmeldingen van nieuwe gezinnen binnen onze organisatie. Meer informatie en ons volledige protocol zijn op te vragen bij de administratie.

Bij onze stichting met peuterspeelgroepen, kinderdagverblijf en BSO's ontvangen wij het gehele jaar door inschrijvingen. Maar wie heeft nu recht op welk plekje? Om het transparant te houden hebben wij dit omschreven in ons plaatsingsbeleid. Download hem hier.

Stap voor stap en spelenderwijs richting de basisschool

Wij willen er zijn voor alle ouders die belang hebben bij goede kinderopvang voor hun kinderen. Die hun kinderen spelend willen voorbereiden op de basisschool of na school in een fijne omgeving plezier willen laten beleven.

aanmelden