SAMEN, SPELEN, LEREN, DICHTBIJ

Bestuur en toezicht

Het college van bestuur voor Muzerij en Nuwelijn bestaat uit een bestuurder, Mayke van Krevel. Het bestuur is gevestigd in MFA de Molenwiek, Schoolstraat 5 in Molenschot. De directeur-bestuurder is het bevoegd gezag en verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de organisatie.

neem contact met ons op

Het bestuur

Met de directeuren van de scholen en de opvang wordt het beleid van de organisatie ontwikkeld en worden plannen opgesteld. De directeur-bestuurder stuurt de directeuren van de scholen en de opvang aan en geeft leiding aan het bestuurskantoor.

Raad van toezicht

De Raad van Toezicht van bestaat uit vijf leden. Voor deze leden is in 2014 een profiel opgesteld. De Raad van Toezicht heeft volgens het reglement vijf taken ten aanzien van het College van Bestuur:

 1. Werkgeversrol;
 2. Klankbord- en adviesfunctie;
 3. Besluitvorming op grond van statutaire bevoegdheden;
 4. Toetsende functie;
 5. Verantwoordelijkheid eigen functioneren.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr. E. Houthooft (voorzitter)
 • Dhr. J. de Jong
 • Mevr. M. Beck
 • Dhr. L. van Loon
 • Mevrouw T. Jansen

De vergaderingen vinden wisselend op de locaties en het bestuurskantoor plaats.

Directeurenberaad

De directeuren van de scholen zijn integraal schoolleider. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor het onderwijs, personeelsbeleid, het beheer en de strategische beleidsvoering op de school. Zij leggen over de bereikte resultaten periodiek verantwoording af aan de directeur-bestuurder. Het bestuurskantoor ondersteunt hen bij de uitvoering van hun werk. Afstemming, informatie-uitwisseling, en beleidsvoorbereiding vindt plaats in het directeurenberaad. De directeur van de opvang neemt ook deel aan dit overleg. De directie van de scholen en de opvang bestaat uit de volgende personen:

 • Cor Diepstraten: directeur scholengroep Rijen (KOC de Brakken, KBS St. Jozef)
 • Helma van Laerhoven: a.i. directeur KBS de Bolster Gilze
 • Lonneke Bindels: interim-directeur KBS St. Anna
 • Lonneke Bindels: interim-directeur KBS Het Fonkelbos

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Alle basisscholen hebben een eigen MR. Vanuit elke MR vertegenwoordigen een personeelslid en een ouder de locatie in de GMR.

De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) is een orgaan, dat instemming dan wel advies uitbrengt over voorgenomen besluiten die het bestuur van Stichting Muzerij & Nuwelijn inbrengt. De GMR mag ook ongevraagd advies uitbrengen. De directeur-bestuurder geeft tijdens de vergaderingen een toelichting op de voorliggende stukken en beantwoordt vragen van de GMR. De vergaderingen van de GMR zijn openbaar, tenzij anders aangegeven.In de GMR zijn ouders en personeelsleden in aantal gelijk verdeeld. De GMR behandelt alleen gemeenschappelijke school overstijgende zaken. Deze zijn vastgelegd in het Reglement van de GMR.

De doelstellingen van de GMR zijn:

 1. Het behartigen van de belangen van zowel de ouders (kinderen)- als het personeel;
 2. De (MR-)achterban informeren.

Ledenlijst Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 2023-2024

KBS St. Jozef
Mike van Oosten (Voorzitter GMR)
Leerkracht KBS St. Jozef
Maartje Koenen
‍Ouder KBS St. Jozef
KBS de Brakken
Esther in 't Veld
Leerkracht KBS de Brakken
Mark Mallens
‍Ouder KBS de Brakken
KBS Het Fonkelbos
Peggy Kerremans
Leerkracht KBS Het Fonkelbos
Stephan Tosserams
Ouder KBS Het Fonkelbos
KBS St. Anna
Lisanne Swolfs
Leerkracht KBS St. Anna
Petra de Vogel
Ouder KBS St. Anna
KBS de Bolster
Nikkie Hexspoor
Leerkracht KBS de Bolster
Mieke van Mierlo
Ouder KBS de Bolster

Emailadres GRM: gmr@nuwelijn.nl

Vergaderdata GMR 2023-2024:

 • 9 oktober 2023
 • 27 november 2023
 • 22 januari 2024
 • 12 maart 2024
 • 9 april 2024
 • 21 mei 2024
 • 24 juni 2024

Personeelsvertegenwoordiging

De personeelsvertegenwoordiging (PVT) bestaat uit drie medewerkers die door middel van verkiezingen zijn gekozen. De PVT overlegt regelmatig met de directie en het bestuur.  Alle belangrijke kwesties die spelen binnen Stichting Muzerij & Nuwelijn kunnen in dit overleg besproken worden. De PVT heeft instemmingsrecht over werktijden en arbeidsomstandigheden. De PVT heeft tevens adviesrecht bij organisatiewijzigingen zoals een reorganisatie of een verhuizing. De PVT is vergelijkbaar met een (G)MR, maar heeft wettelijk gezien minder bevoegdheden. De PVT van Stichting Muzerij & Nuwelijn bestaat uit de volgende leden:

 • Karin ten Velde (Voorzitter PvT)
 • Judith Denissen-Rommens
 • Anniek Soomers

Vergaderdata 2023-2024:

 • 25 oktober 2023
 • 24 januari 2024
 • 20 maart 2024
 • 9 april 2024
 • 22 mei 2024
 • 26 juni 2024