Klachtenregeling Muzerij & Nuwelijn

Klachtenregeling en procedure

Onze kinderen hebben recht op goede kinderopvang en onderwijs in een veilige omgeving. Pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld worden op onze locatie actief tegengegaan. Ook besteden wij veel aandacht aan de kwaliteit en organisatie van onze kinderopvang en onderwijs en aan de communicatie met de ouders. Waar mensen samenwerken, gaan echter soms dingen mis. We gaan ervan uit dat we de meeste klachten in goed onderling overleg kunnen oplossen. 

Stap 1
De eerste stap bij ontevredenheid is met de betreffende persoon in kwestie in gesprek te gaan.

Stap 2
Mocht u naar uw idee onvoldoende gehoor vinden, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de directeur. Komt u er met de directeur niet aan uit, dan kunt u contact opnemen met de bestuurder. Soms kan dat niet, omdat er juist problemen zijn met deze personen. Er zijn dan onderstaande mogelijkheden.

Stap 3

  1. Interne vertrouwenspersonen

U of uw kind kan contact opnemen met onze interne vertrouwenspersoon. Deze kan en zal u bij een klacht adviseren over de te nemen stappen. De namen van de interne vertrouwenspersoon zijn bekend op de locatie en vindt u in onze schoolgidsen.

  1. Externe vertrouwenspersonen

Als er sprake is van een ingrijpende gebeurtenis of ongewenst gedrag op de locatie waarbij een kind is betrokken, dan is de externe vertrouwenspersoon van GGD Hart voor Brabant snel inzetbaar voor het geven van onafhankelijk advies en ondersteuning. Het kan hierbij gaan om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, plotseling overlijden of een andere ingrijpende gebeurtenis. Zowel kinderopvang, de basisschool als ouders en kinderen kunnen contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon via: 088 368 67 59 op maandag t/m vrijdag van 8:00 - 17:00 uur.  Het is ook mogelijk om een contactformulier in te vullen op de website van de GGD. Meer informatie, digitale brochures en het contactformulier zijn hier te vinden.

Voor spoedeisende zaken waar een kind bij betrokken is - die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag - kunnen kinderopvang/ basisschool en ouders buiten kantoortijden contact opnemen met externe vertrouwenspersoon van GGD Hart voor Brabant via 088 368 68 13.

Als er sprake is van een ingrijpende gebeurtenis of ongewenst gedrag op de locatie tussen collega’s onderling of tussen medewerker(s) en ouder(s), dan kan de medewerker gebruik maken van het (anonieme) arbeidsomstandighedenspreekuur van de bedrijfsarts voor advies en/of verdere verwijzing. 

  1. Vertrouwensinspecteur 

Indien er sprake is van klachten op fysiek of psychisch gebied, dan wel seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, agressie of geweld, dan kan desgewenst ook contact worden opgenomen met de vertrouwensinspecteur. Hij/Zij zal naar de klachten luisteren en u eventueel adviseren over de te nemen stappen. De vertrouwensinspecteur is alle werkdagen tijdens kantooruren (8.00u tot 17.00u, ook in de schoolvakanties) bereikbaar op telefoonnummer 0900 - 111 3 111. 

  1. Mediation
    Bij conflicten kan iedereen die betrokken is bij het conflict mediation aanvragen. U zoekt dan samen met de andere deelnemer(s) naar een oplossing voor het conflict. U gaat daarvoor met elkaar in gesprek onder begeleiding van een onafhankelijk en neutraal persoon: de mediator. Het doel van dit gesprek is om de relatie tussen u en de andere deelnemer(s) te herstellen, zodat u samen verder kunt of de samenwerking goed kan afronden. Het is daarom vereist dat alle deelnemers willen meewerken en gezamenlijk tot een oplossing willen komen. Contactgegevens mediationdesk: Telefoonnummer 030 - 280 95 90, E-mail info@onderwijsgeschillen.nl.

  2. Arbodienstverlener
    Bij interne conflicten kunnen personeelsleden een (anonieme) afspraak maken voor het arbeidsomstandighedenspreekuur van de arbodienstverlener via 085-2731040, indien van toepassing zonder medeweten van hun leidinggevende. 

Stap 4

Als u het idee hebt dat uw klacht door de locatie of het bestuur niet adequaat wordt afgehandeld, kunt u contact opnemen met de klachtencommissie. 

Voor de kinderopvang: de onafhankelijke Geschillencommissie Kinderopvang | Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag

Voor het basisonderwijs: de onafhankelijke Landelijke Klachten Commissie Onderwijs (LKC) gebouw Woudstede, Zwarte Woud 2, 3524 SJ Utrecht. 

De betreffende commissie onderzoekt uw klacht door hoor en wederhoor, en geeft een gemotiveerde uitspraak of de klacht wel, niet of gedeeltelijk gegrond is. Aan de uitspraak is meestal een advies voor het bestuur gekoppeld.