Privacyverklaring

Privacy Stichting Muzerij & Nuwelijn

De privacy van onze kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) is belangrijk voor Muzerij & Nuwelijn en de bij ons aangesloten locaties. Daarom gaan wij zorgvuldig om met de persoonsgegevens die wij verzamelen. In deze privacyverklaring leest u meer over de manier waarop we persoonsgegevens verzamelen en hoe we daarmee omgaan.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens?

Stichting Muzerij & Nuwelijn
Schoolstraat 5
5124 RM MOLENSCHOT

Muzerij & Nuwelijn heeft een functionaris gegevensbescherming. Mocht u een vraag hebben over privacywetgeving of over de uitoefening van uw rechten dan kunt u contact opnemen met deze functionaris via bovenstaand adres of e-mail privacy@nuwelijn.nl.

Privacy van leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s)

Waarvoor verwerken we persoonsgegevens van kinderen en hun ouders/verzorgers?
Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) voor verschillende doeleinden, waaronder:

De organisatie of het geven van het onderwijs, de begeleiding van leerlingen, het voorzien in hun (extra) ondersteuningsbehoefte, opvolging geven aan de leerplicht, het geven van studieadviezen en voor het gebruik van (digitale) leermiddelen;

• Het bewaken van de veiligheid binnen de scholen en het beschermen van eigendommen van medewerkers, kinderen en bezoekers;

• Informeren van bijvoorbeeld de ouder(s)/verzorger(s) over (de organisatie van) school, de activiteiten, leermiddelen enzovoort op de eigen website, in brochures, de schoolgids of via social media;

• Voor het innen van inschrijvings-, school-, en lesgelden, vergoedingen voor leermiddelen en buitenschoolse activiteiten.

Het volledig overzicht waarvoor we gegevens verwerken kunt u lezen in het privacyreglement.

Als wij persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken dan in deze privacyverklaring, privacyreglement of in de specifieke informatie bij een procedure of formulier staat, dan informeren wij u hier vooraf over en vragen indien van toepassing uw toestemming. Ook als er wijzigingen zijn met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens informeren we u hierover.

Welke persoonsgegevens verwerken we van de leerlingen en ouder(s)/verzorger(s)?

We verzamelen onder andere de volgende persoonsgegevens:

• Personalia (naam, voornamen, voorletters, geboortedatum, geslacht e.d.);
• Contactgegevens (adres, telefoonnummer, mailadres);
• Persoonsgebonden nummer (BSN), nationaliteit en geboorteplaats;
• Gegevens over de gezondheid of het welzijn van de leerling;• gegevens over de godsdienst of levensovertuiging van de leerling;
• Onderwijsorganisatie (voorschool/kinderdagverblijf);
• Bestaande of (relevante) hulpverlening en de namen van contactpersonen;
• Gegevens over de ontwikkeling van het kind;
• Leerresultaten, waaronder in digitale leermiddelen.

Op basis van welke grondslag verwerken we leerlinggegevens?

De locaties mogen de persoonsgegevens van leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) alleen verwerken als de locatie daarvoor een grondslag heeft. De belangrijkste grondslagen zijn:

Het nakomen van wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld de wettelijke verplichting die de locatie heeft om onderwijs te geven en de locatie te organiseren volgens de wettelijke regels. Daarvoor is het noodzakelijk bepaalde gegevens van de kinderen en hun ouder(s)/verzorger(s) te verwerken.

Toestemming. Sommige persoonsgegevens mag de locatie alleen hebben als de ouder(s)/verzorger(s) daarvoor toestemming hebben gegeven. Bijvoorbeeld het rapport van een psychologisch onderzoek of foto’s van het kind om deze op sociale media te zetten.

Een volledig overzicht van de privacygrondslagen kunt u lezen in het privacyreglement.

Hoe komt Stichting Muzerij & Nuwelijn aan de persoonsgegevens van kinderen?

De meeste persoonsgegevens die wij van het kind en de ouder(s)/verzorger(s) verwerken hebben wij van de ouder(s)/verzorger(s) gekregen. Gegevens over de ontwikkeling van het kind voegen wij zelf toe aan het dossier. Het kan ook voorkomen dat iemand anders gegevens van het kind aan de school geeft. Bijvoorbeeld een logopedist. Dergelijke gegevens mag de school overigens alleen ontvangen als de ouder(s)/verzorger(s) daarvoor toestemming hebben gegeven.

Wie ontvangen persoonsgegevens van het kind?

Binnen Stichting Muzerij & Nuwelijn worden de gegevens van het kind en gegevens van ouder(s)/verzorger(s) alleen verwerkt door medewerkers die dat vanuit hun functie en taken moeten doen. Bijvoorbeeld de begeleider, leerkracht, interne begeleider en de schooladministratie. De school kan deze gegevens met anderen delen. Bijvoorbeeld als de locatie dat wettelijk verplicht is. Denk hierbij aan het verstrekken van gegevens aan de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), de leerplichtambtenaar en de Onderwijsinspectie. In de groepen gebruikt de locatie digitale leermiddelen. De locatie maakt in een contract afspraken met de leveranciers van deze leermiddelen. Onder andere over de veiligheid van de gegevens die de leverancier beheert. In de meeste andere gevallen dat de school gegevens van het kind aan iemand anders geeft is daarvoor de toestemming van de ouder(s)/verzorger(s) nodig. Bijvoorbeeld voor het verstrekken van gegevens aan een psycholoog, orthopedagoog of maatschappelijk werker. De school verkoopt deze gegevens nooit aan anderen.

Hoe lang bewaart school deze gegevens?

Van de privacywet mogen we de gegevens niet langer bewaren dan nodig. Tenzij er een wet is die de ons verplicht om gegevens langer te bewaren. Het onderwijs heeft te maken met meerdere wetten die voorschrijven hoe lang de school gegevens moet bewaren. De belangrijkste bewaartermijnen zijn:

• 5 jaar voor administratieve gegevens van het kind. Bijvoorbeeld over de in- en uitschrijving en verzuimgegevens.

• 2 jaar voor de meeste overige gegevens van het kind. De bewaartermijn begint te lopen vanaf het moment dat het kind is uitgeschreven.

Veiligheid van de gegevens

Wij doen er alles aan om de gegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen onbevoegde toegang, verlies of diefstal. De systemen waarin de gegevens worden bewaard zijn allemaal beveiligd met een wachtwoord of door middel van 2-factor authenticatie. Als wij gegevens door een andere partij laten verwerken maken wij afspraken over beveiliging, gebruik en bewaren van de gegevens.

Wat zijn de rechten van ouder(s)/verzorger(s)?

De ouder(s)/verzorger(s) hebben diverse rechten ten aanzien van de gegevens van het kind, zoals het recht op inzage, correctie, en verwijdering. Een volledig overzicht van de rechten staat op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Wilt u van een van deze rechten gebruik maken? Neem dan contact op via privacy@nuwelijn.nl.

Vragen

Als u vragen heeft over hoe we omgaan met de gegevens van uw kind, of het daar niet mee eens bent, dan kunt u daarover contact opnemen met de directeur van de locatie van uw kind. Als u daarna nog vragen heeft kunt u onze Functionaris Gegevensbescherming benaderen: de heer G. Rutten, privacy@nuwelijn.nl. Als zaken volgens u dan nog steeds niet goed zijn opgelost kunt u dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl .

Stichting Muzerij & Nuwelijn kan dit Privacy Statement aanpassen, bijvoorbeeld als de verwerking van persoonsgegevens wijzigt.